ผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ 60 เส้นทางความสุข @เมืองไทย เดอะซีรี่ส์
สามารถร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 ธันวาคม 2563 ใน 4 เส้นทาง ดังนี้

เงื่อนไขโครงการ 60 เส้นทางความสุข @เมืองไทย เดอะซีรีส์

 1. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการ“60 เส้นทางความสุข @เมืองไทย เดอะซีรีส์”ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ("ผู้จัดกิจกรรม")
 2. รับสิทธิ์บัตรอภินันทนาการ (Complimentary Voucher) ตั๋วโดยสายการบินแอร์เอเชียเส้นทางบินภายในประเทศ ไม่ระบุเส้นทางบิน สำหรับ 30 ท่านเเรก สิทธิ์ละ 1 ที่นั่ง (ไป-กลับ) ต่อ 1 รายชื่อผู้โดยสาร เมื่อปฏิบัติครบถ้วนตามเงื่อนไข
 3. สงวนสิทธิ์ผู้โดยสารใช้สิทธิ์ได้ 1 สิทธิ์รายการ ตลอดโครงการฯ (นับสิทธิ์ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาน หรือพาสปอร์ต)
 4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านข่องทาง hellowinter.60เส้นทางความสุข.com ทุกวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์
 5. เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสายการบินฯและเว็บไซต์ www.journey-d.com

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับสิทธิ์บัตรอภินันทนาการ (Complimentary Voucher) โครงการ 60 เส้นทางความสุข @เมืองไทย เดอะซีรีส์

 1. ยึดถือการแสดงหลักฐานการชำระเงินแพ็กเกจท่องเที่ยวชุมชน พร้อมเอกสารกำหนดการเดินทาง (Travel Itinerary) ที่ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไข โดยสามารถยื่นเอกสารหลักฐานผ่านทาง www.journey-d.com
 2. สำรองที่นั่งบัตรโดยสารสายการบินแอร์เอเชีย(ผ่านทุกช่องทางการจำหน่าย) และเดินทางในช่วงเวลาที่กำหนดโดยต้องใช้ร่วมกับแพ็กเกจท่องเที่ยวโดยชุมชน (อย่างน้อย 2 วัน 1 คืน) ผ่านเว็บไซต์ www.journey-d.com เท่านั้น
 3. ช่วงเวลาสำรองที่นั่งบัตรโดยสารสายการบินแอร์เอเชียและแพ็กเกจท่องเที่ยวโดยชุมชน ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 00.01น. (GMT+7) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 24.00 น. (GMT+7) (“ระยะเวลาร่วมกิจกรรม”)
 4. ช่วงเวลาเดินทาง: ๑ กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2563
 5. เส้นทางบินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 8 เส้นทาง ได้แก่: ดอนเมือง – นครศรีธรรมราช, นครศรีธรรมราช – ดอนเมือง, ดอนเมือง - บุรีรัมย์, บุรีรัมย์ – ดอนเมือง, ดอนเมือง – กระบี่, กระบี่ – ดอนเมือง, ดอนเมือง - เชียงราย, เชียงราย – ดอนเมือง
 6. สิทธิ์ไม่สามารถโอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือผลิตภัณฑ์อื่นได้
 7. ผู้โดยสารต้องแสดงเอกสารการเดินทางต่างๆ (เช่น บัตรประชาชน ฯลฯ) ให้ครบถ้วน ณ วันเดินทาง
 8. แอร์เอเชียสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการขึ้นเครื่องสำหรับผู้โดยสารที่ไม่สามารถ แสดงเอกสารประกอบการเดินทางได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องได้ ต้องชำระเงินเต็มจำนวนเมื่อทำการสำรองที่นั่ง
 9. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินและรายชื่อผู้โดยสารได้
 10. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ 60 เส้นทางความสุข @เมืองไทย เดอะซีรีส์ ไม่สามารถใช้ร่วมกับหรือสิทธิ์พิเศษอื่นๆที่ได้รับจากสายการบินได้ อาทิ บัตรโดยสารสิทธิ์พิเศษข้าราชการ
 11. บริษัทฯจะนำส่งบัตรอภินันทนาการ (Complimentary Voucher) ตั๋วโดยสายการบินแอร์เอเชียให้กับผู้ที่แสดงหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไข ผ่านทางอีเมล์ที่ได้รับแจ้งไว้ในขั้นตอนการแสดงหลักฐาน
 12. เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสายการบินฯและเว็บไซต์ www.journey-d.com

ขั้นตอนการจองและชำระค่าใช้จ่ายโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ขั้นตอนการจองโปรแกรมการท่องเที่ยว

ค้นหา

ค้นหาทริปที่ถูกใจ

จอง

กรอกรายละเอียด

จ่าย

ชำระเงิน เพื่อยืนยันการจอง

ลุย!

ไปเที่ยวกัน!

ระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ 60 เส้นทางความสุข @เมืองไทย เดอะซีรี่ส์

ช่วงที่สามารถจองตั๋วเครื่องบินและชำระค่าใช้จ่าย

ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563

ช่วงที่สามารถจองและชำระค่าใช้จ่ายโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาที่สามารถเดินทางท่องเที่ยว

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 ธันวาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบินจากสายการบินแอร์เอเชีย

ผ่านช่องทาง www.60เส้นทางแห่งความสุข.com ในวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์