เกี่ยวกับ JourneyD

การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน

Journey D
การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน


สายการบินแอร์เอเชีย ตอบสนองนโยบายโครงการประชารัฐที่ต้องการพัฒนาศักยภาพและยกกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน  ซึ่งภาครัฐได้ส่งเสริมให้เครือข่ายภคเอกชนร่วมกันจัดโครงการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามความต้องการของชุมชนโดยเน้นความยั่งยืนเป็นหลัก  

 

สายการบินแอร์เอเชีย และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ( United Nation Development Programme – UNDP) เห็นถึงความสำคัญของนโยบายดังกล่าวและพบว่าในปัจจุบันการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้รับความนิยมมากขึ้นจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  โครงการ Journey D  คือ โครงการที่ทำงานร่วมกับชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้น  และพร้อมเป็นอีกทางเลือกการท่องเที่ยวที่ดีมีมาตรฐาน สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการสัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตภูมิปัญญาชาวบ้าน และจะเป็นการท่องเที่ยวแบบพิเศษที่นักท่องเที่ยวจะได้เป็นทั้งผู้ได้รับความสุขจากการท่องเที่ยวและเป็นผู้ให้โอกาสในการสร้างอาชีพให้ชุมชน  การมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเอกลักษณ์ที่ดีงามของวัฒนธรรมท้องถิ่น

 

โดยสายการบินแอร์เอเชียร่วมมือกับเครือข่ายที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชน  รูปแบบกิจกรรมให้ครอบคลุม  3  ประเด็นหลัก คือ  

  1. การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ร่วมมือกับหน่วยงานที่มีองค์ความรู้จัดเวิร์คชอปให้กับผู้นำการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อพัฒนาการให้บริการในด้านต่างๆ  อาทิ มาตรฐานบ้านพักโฮมสเตย์  การบริหารจัดการด้านขยะ  การบริหารจัดการด้านสถานที่ท่องเที่ยว  มาตรฐานด้านการสื่อความหมาย การบริหารต้นทุนและการตั้งราคา การออกแบบกิจกรรมและโปรแกรมการท่องเที่ยว เป็นต้น  โดยมีพันธมิตรสำคัญ คือ  โลเคิล อไลค์ (Local Alike)  ออกแบบโปรแกรมเพื่อให้ความรู้และพัฒนาผู้นำการท่องเที่ยวโดยชุมชน   เพื่อจุดมุ่งหมายในการยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้กับพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ และพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่ชื่นชอบในการท่องเที่ยวชุมชน ใส่ใจ่สิ่งแวดล้อม รักษาวัฒนธรรมและขนมธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ตามแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเป้าหมายในการส่งเสริมให้ชาวชุมชนได้มีโอกาสสร้างรายได้ใหม่  เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ  ทางโครงการได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น โดย เน้นดึงศักยภาพและเอกลักษณ์ที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่  เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ คัดเลือกสินค้าที่เหมาะกับกำลังและความสามารถของแต่ละชุมชน, การพัฒนาคุณภาพสินค้า, การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และหลักในการตั้งราคาเพื่อจำหน่าย นอกจากนี้ยังหาช่องทางการตลาดเพื่อให้รายได้ย้อนกลับสู่ชุมชน  โดยการดำเนินงานของคณะทำงานโลเคิล อไลค์ (Local Alike) และกลุ่มบิ๊กทรีส์ (Big trees) และ สายการบินแอร์เอเชีย    
  3. การถ่ายทอดความรู้ภาษาอังกฤษภายใต้ชื่อกิจกรรม “English on Air”  ร่วมมือกับคณาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนและมีอาสาสมัครตัวแทนพนักงานแอร์เอเชียจากทุกฝ่ายร่วมเป็นตัวกลางในสอนภาษาอังกฤษให้กับชาวชุมชน      

สำหรับชุมชนที่ สายการแอร์เอเชียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้างต้นคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะเป็นชุมชนที่มีความพร้อมในด้านต่างๆ ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น  ความพร้อมของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นชุมชน,  ผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็ง,  มีการรวมตัวของเครือข่ายชุมชนและมีความพร้อมต่อการพัฒนา เป็นต้น  โดยได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องใน  4 พื้นที่ คือ ชุมชนผาหมี จ.เชียงราย, ชุมชนบ้านโคกเมือง จ.บุรีรัมย์, ชุมชนเกาะกลาง จ.กระบี่ และชุมชนบ้านพรหมโลก จ.นครศรีธรรมราช

 

จากการดำเนินงานทั้ง 4 ชุมชน มีการจัดตั้งคณะกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่งจัดตั้งเป็นกลุ่มการท่องเที่ยว JourneyD ประกอบด้วยคณะทำงานในส่วนต่างๆ เพื่อพร้อมรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยว อาทิ คณะบริหารการท่องเที่ยวของชุมชน ผู้ประสานงานรับนักท่องเที่ยว กลุ่มโฮมสเตย์ กลุ่มดูแลอาหาร กลุ่มดูแลกิจกรรมพิเศษ กลุ่มการขนส่ง  ในด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนคณะทำงานได้ร่วมมือกับชุมชนในการค้นหาจุดเด่นและเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่  เพื่อร่วมออกแบบและพัฒนาคุณภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อพร้อมออกสู่ตลาดในอนาคต 

วิธีการใช้งาน ?

ขั้นตอนการจองโปรแกรมการท่องเที่ยว

ค้นหา

ค้นหาทริปที่ถูกใจ

จอง

กรอกรายละเอียด

จ่าย

ชำระเงิน เพื่อยืนยันการจอง

ลุย!

ไปเที่ยวกัน!