เงื่อนไขการเลื่อนวันเดินทางและการยกเลิกการเดินทาง

  1. กรณียกเลิกการเดินทาง 10 ทำการวันล่วงหน้าก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ยินดีคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดเต็มจำนวน
  2. ​กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 10 ทำการวันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน  
  3. กรณีลูกค้ายกเลิกกิจกรรมหรือมื้ออาหารตามโปรแกรมที่จัดเตรียมไว้ ไม่สามารถคืนเป็นค่าบริการรายกิจกรรมและค่าอาหารได้ในทุกกรณี 

 

      หมายเหตุ 

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง ในกรณีที่ลูกค้าไม่ชำระค่าบริการตามวันและเวลาที่กำหนด 
  • ​​บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหาย การโจรกรรม  ระหว่างทริปท่องเที่ยว  รวมถึงอุบัติเหตุจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ 
  • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
  • ​กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไขการให้บริการและหมายเหตุก่อนทำการจองทริป และบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขการบริการและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข เมื่อท่านตกลงชำระเงินทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว
  • โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม (โดยบริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ)
     

วิธีการใช้งาน ?

ขั้นตอนการจองโปรแกรมการท่องเที่ยว

ค้นหา

ค้นหาทริปที่ถูกใจ

จอง

กรอกรายละเอียด

จ่าย

ชำระเงิน เพื่อยืนยันการจอง

ลุย!

ไปเที่ยวกัน!